Aktuality


20.03.2023 Účtovná závierka k 31.12.2022


28.07.2021   VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: LIBETO a.s.;
Názov zákazky: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti LIBETO a.s.;

Stručný opis zákazky: Projekt rieši obnovu administratívnej budovy spoločnosti LIBETO a.s prostredníctvom opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu energetických systémov s využitím OZE v zmysle zadanej projekovej dokumentácie a výkazu výmer.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete v priložených dokumentoch TU

Lehota na predkladanie ponúk: do 16.08.2021, 10:00 hod.
19.01.2021    Výzva na predkladanie ponúk  na predmet zákazky Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov – Armovňa

Výzva na predloženie cenovej ponuky práce – Armovňa

 

11.1.2021     Informácia o zrušení verejného obstarávania


 

9.12.2020    Výzva na predkladanie ponúk  na predmet zákazky Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov – Armovňa

Výzva na predloženie ponuky
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk
15.03.2019   Výzva na predkladanie ponúk

1. Výzva na predloženie ponuky
2. Príloha č. 1 - Technická špecifikácia
3. Príloha č. 2 - Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kúpna zmluva
5. Záznam z prieskumu trhu